Dobbeltbåndet svirreflue Lat: Episyrphus balteatus

Dobbeltbåndet svirreflue Lat: Episyrphus balteatus
Dobbeltbåndet svirreflue Lat: Episyrphus balteatus

Dobbeltbåndet svirreflue Lat: Episyrphus balteatus
Dobbeltbåndet svirreflue Lat: Episyrphus balteatus 
Dobbeltbåndet svirreflue Lat: Episyrphus balteatus
Dobbeltbåndet svirreflue Lat: Episyrphus balteatus